Người tốt việc tốt

Nhìn lại kết quả thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2013-2018
Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là di sản quý báu, là tiêu chí để xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh. Ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Chỉ thị số 05/CT-BCA-X11, ngày 19/8/2013 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào "CAND học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy", giai đoạn 2013-2018. Cấp ủy, lãnh đạo Công an huyện Yên Lập đã quán triệt sâu sắc Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đến từng bộ chiến sỹ và đề ra những giải pháp thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả.
          Xác định để xây dựng lực lượng Công an huyện Yên Lập trong sạch, vững mạnh thì một trong những yếu tố then chốt là phải đẩy mạnh phong trào thi đua "CAND học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy"; việc thực hiện phong trào thi đua phải được thực hiện xuyên suốt, lồng ghép trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, gắn liền với thực hiện Cuộc vận động "Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ", "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ", "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ", phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc".
          Để mỗi CBCS thấm nhuần Sáu điều Bác Hồ dạy, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các chi bộ, đội nghiệp vụ tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng cho CBCS nắm vững ý nghĩa, nội dung Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị ngắn với các ngày lễ kỷ niệm của dân tộc, của đất nước và của Ngành; chú trọng tuyên truyền và tổ chức cho CBCS học tập gương người tốt, việc tốt; xây dựng tiêu chí, chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để CBCS thực hiện. Đồng thời tổ chức ký cam kết thi đua thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, đề cao vai trò của người đứng đầu, phong cách nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy để CBCS trong đơn vị noi theo.
          Song song với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, cấp ủy, lãnh đạo Công an huyện thường xuyên chú trọng tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên trên các mặt công tác, học tập, sinh hoạt: Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở CBCS chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND, các quy chế, quy trình công tác; việc thực hiện các Điện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường công tác quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong nội bộ. Đưa việc học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy vào các hoạt động của chi đoàn thanh niên, hội phụ nữ giúp cho đoàn viên, hội viên thấm nhuần sâu sắc Sáu điều Bác Hồ dạy; tổ chức các hoạt động xã hội, tình nguyện, vận động cán bộ chiến sỹ Công an huyện quyên góp, ủng hộ, thăm hỏi các gia đình chính sách, các trường hợp đặc biệt khó khăn. Trong 05 năm từ 2013-2018, Công an huyện đã triển khai thực hiện 12 chương trình, hoạt động xã hội, tình nguyện với tổng số tiền gần 100 triệu đồng; tham gia hiến máu nhân đạo và các hoạt động tình nguyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, qua đó góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Công an với nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân.
          Qua phong trào thi đua "CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy", mỗi CBCS Công an huyện có sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, luôn có vững lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, không dao động trong mọi tình huống, có ý thức trách nhiệm trong công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Từ năm 2013 đến 2018, tỷ lệ CBCS sai phạm bị xử lý kỷ luật giảm từ 3,2% xuống còn 0%; kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm sau cao hơn năm trước: Giai đoạn 2008-2012 phạm pháp hình sự xảy ra 317 vụ, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 76%; giai đoạn 2013-2018 phạm pháp hình sự xảy ra 340 vụ, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 83,8%; tai nạn giao thông được kiềm chế giảm trên cả 3 tiêu chí; qua thực tiễn công tác, chiến đấu đã có 46 lượt tập thể, 115 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng, Công an huyện nhiều năm đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng.
          Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong thực hiện phong trào "CAND học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy", CBCS Công an Yên Lập còn một số hạn chế như:  Nhận thức của một số cán bộ chiến sỹ về mục đích, ý nghĩa và nội dung của phong trào chưa sâu sắc, toàn diện, do đó chưa phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong công tác, chiến đấu và tu dưỡng rèn luyện bản thân;  công tác kiểm tra thực hiện phong trào chưa được quan tâm đúng mức, thiếu thường xuyên nên chưa kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót;  công tác nhân rộng điển hình tiên tiến đã được quan tâm thực hiện nhưng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu.
          Phát huy những kết quả đã đạt được và để phong trào thi đua tiếp tục đạt hiệu quả cao trong những năm tới, cấp ủy, lãnh đạo Công an huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
          Một là, Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CBCS trong đơn vị; thường xuyên tổ chức, phát động các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND; chú trọng công tác sơ, tổng kết để đánh giá, kiểm điểm những ưu điểm tồn tại và đề ra hướng khắc phục để thực hiện tốt hơn, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình tiến tiến trong thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tích cực tuyên truyền nội dung phong trào thi đua thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND.
          Hai là, Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy phải luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu học tập, thực hiện 6 điêu Bác Hồ dạy và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh . Mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an phải lấy 6 điều dạy của Bác và tấm gương đạo đức của người để tự “soi mình”, không ngừng nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện hoàn thiện bản thân; vững vàng trước sự tấn công của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và những cám dỗ tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường; bồi đắp ý chí khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy, năng động, sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu.
          Ba là, Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ về tiếp tục thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, trong tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 131/KH-CAH-TH ngày 16/8/2018 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA-X11 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”.
          Bốn là, Tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và kết qủa học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của lực lượng Công an huyện Yên Lập; tích cực biểu dương những gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, trong rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; động viên cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực giúp đỡ lực lượng CAND trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Các tin đã đưa

ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 3
Tổng số lượt truy cập: 4756