Hoạt động Công an tỉnh

Đảng bộ Công an tỉnh nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng
Trong những năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIX đều đạt và vượt, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm , tạo môi trường an toàn, lành mạnh phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
          Năm 2019 được xác định là năm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIX, Đảng ủy Công an tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó đã tập trung tổ chức tốt việc phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Bên cạnh việc chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy Công an tỉnh còn thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến các văn bản, nghị quyết, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên bằng việc cụ thể hóa thành các quy định của Đảng ủy Công an tỉnh, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị như: Ban hành Quy tắc ứng xử của CBCS Công an tỉnh Phú Thọ; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Điểm nổi bật trong công tác xây dựng đảng năm 2019 phải kể đến đó là: Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên thực hiện Chỉ thị 05, Quy định số 102 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 04, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Bộ Công an với đối tượng dự thi là bí thư, phó bí thư chi, đảng bộ và 01 đồng chí chỉ huy đội xuất sắc. Từ đó, đã phát huy được tính “nêu gương” trong tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, cuộc vận động của Trung ương Đảng và Bộ Công an trong lực lượng Công an tỉnh.
 

 
 
Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an tỉnh
 
          Trên cơ sở nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong năm 2019, Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 69 văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh triển khai hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Đảng ủy Công an tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành làm tốt việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên về âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động; phản bác quan điểm xuyên tạc, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, góp phần bảo vệ  vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong CAND.

 

 
 
Phòng công tác Đảng và Công tác chính trị chủ động tham mưu giúp Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh nhiều biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.


          Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, căn cứ Hướng dẫn số 02 của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo văn phòng Đảng ủy Công an tỉnh phân công lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ đảng viên của Văn phòng Đảng ủy trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ của  các chi, đảng bộ cơ sở; tổ chức điểm buổi sinh hoạt chuyên đề, mời đại diện cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở và bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở dự và học tập kinh nghiệm.  Năm 2019, Đảng bộ Công an tỉnh đã kết nạp 45 đảng viên; chuyển sinh hoạt Đảng cho 222 trường hợp. Tổ chức giảng dạy 03 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 58 đối tượng kết nạp Đảng và 41 đảng viên mới.

 

 
Năm 2019, Đảng bộ Công an tỉnh đã kết nạp 45 đảng viên; chuyển sinh hoạt Đảng cho 222 trường hợp. 


Song song với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát trong đảng cũng được Đảng bộ Công an tỉnh coi trọng; Đảng ủy Công an tỉnh tiến hành đợt tổng rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ đảng viên, kiểm tra việc quản lý và sử dụng thẻ đảng viên, hồ sơ đảng viên.... Việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên đã phản ánh sát thực tế kết quả thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức Đảng và đảng viên.  Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đã được triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đã được triển khai, thực hiện toàn diện, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

          Bên cạnh việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, Công tác cán bộ được sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định của Trung ương và thực tiễn công tác của CAND, nhất là về phân cấp quản lý, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm và đánh giá cán bộ. Việc tinh giản biên chế thực hiện có hiệu quả gắn với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Đến nay, Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai việc bố trí Công an chính quy tại 28/36 xã phức tạp về ANTT, đảm bảo mỗi xã 05 đồng chí, đảm bảo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở và đang quyết tâm hoàn thành triển khai đưa Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã tại 100% các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Công an. 


          Năm 2019, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong CAND tiếp tục được Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Công tác thanh tra, kiểm tra về phòng, chống tham nhũng được coi trọng và tiến hành thường xuyên; Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, của ngành về quản lý, sử dụng, điều hành ngân sách công khai, dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phục vụ kịp thời công tác và chiến đấu. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trong việc sử dụng tài chính, tài sản, quản lý thu, chi, thanh, quyết toán; thực hiện tốt công tác hậu cần, quản trị; đảm bảo chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, quản lý, thanh quyết toán; tổ chức thực hiện công tác quản lý, sửa chữa doanh trại, mua sắm trang thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm và cấp phát quân trang theo hướng ưu tiên cho các lực lượng trực tiếp chiến đấu, Công an cấp huyện…

Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, của ngành về quản lý, sử dụng, điều hành ngân sách công khai, dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phục vụ kịp thời công tác và chiến đấu.

         Việc nâng cao chất lượng mọi mặt công tác Đảng trọng tâm là nâng cao vai trò chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp là tiền đề quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn. Năm 2019, tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 88,6%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 98,6 %.  Lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở chủ động nắm chắc tình hình, âm mưu, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, bạo loạn, gây rối an ninh; kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; giải quyết kịp thời, ổn định những vấn đề nảy sinh phức tạp về ANTT.
 
Năm 2019, tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 88,6%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 98,6 %.  
 
           Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, năm tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Xác định rõ Đại hội Đảng các cấp cơ sở là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Đảng ủy Công an tỉnh đã xây dựng, ban hành kế hoạch về tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 tới các chi, Đảng bộ trực thuộc theo đúng quy trình, quy định. Trong đó nổi bật là tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết Trung ương 8,9,10,11(khóa XII), Quy định 192-QĐ/TW “về tổ chức Đảng trong CAND Việt Nam”; Quy định số 205-QĐ/TW "về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền"; Chỉ thị số 35-CT/TW “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” đến cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng Công an tỉnh. Đảng ủy Công an tỉnh đã chọn chi bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để tổ chức đại hội điểm trong tháng 3-2020. 
 

 
 
Năm 2019, Công an tỉnh Phú Thọ vinh dự được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc. Nối tiếp truyền thống vẻ vang 26 năm liên tục Công an tỉnh Phú Thọ được Chính Phủ và Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc. 

 
          Ngoài việc chọn chi bộ tổ chức đại hội điểm, Đảng ủy Công an tỉnh Phú Thọ cũng chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc tập trung làm tốt công tác tổ chức Đại hội chi, Đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh diễn ra theo đúng kế hoạch và được triển khai theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; góp phần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên, tiếp tục phát huy truyền thống 26 năm liên tục vinh dự được Chính Phủ và Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.
                                                                                     Quang Hưng

Các tin đã đưa

ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 25
Tổng số lượt truy cập: 659545